Styrk hverdagen

Styrk Hverdagen er et forløb, der har til formål at støtte borgere, som har fået svært ved at klare nogle af hverdagens gøremål.

Styrk Hverdagen er et målsat og tidsafgrænset, rehabiliterende forløb, hvor borger og terapeuter fra Genoptræning Gribskov samarbejder med plejepersonale fra kommunens leverandører af personlig og praktisk hjælp om at nå de mål, som borger ønsker at nå med sit Styrk Hverdagen-forløb. Plejepersonalet består primært af SOSUhjælpere. I visse tilfælde vil der også indgå SOSUassistenter og sygeplejersker i forløbet. Forløbet kan maksimalt vare 8 uger. Under forløbet vil borger opleve at få trænet hverdagens aktiviteter, evt. træne fysisk ved hjælp af et øvelsesprogram og, hvis det skønnes nødvendigt, afprøve udvalgte hjælpemidler. Hele forløbet er tovholdt af terapeuten og tager udgangspunkt i borgerens vurderede behov for hjælp, ønsker, mål og hele livssituation. Det handler om at finde ind til borgerens motivation og arbejde derfra. Der arbejdes med en fælles, tværfaglig plan for indsatsen, hvor borgerens egne mål er beskrevet. Hvis borgerens tilstand ændrer sig, justerer vi også mål og planer. Vi inddrager også borgere og pårørende mest muligt.

Styrk hverdagen 

Rehabilitering efter §83a: Terapeuter og plejepersonales roller og ansvar i samarbejdet mellem hjemmepleje og træningen

Målgruppe

Terapeuter i træningen og SOSUhjælpere og SSA’er i hjemmeplejen
Desuden planlæggere i hhv. træningen og hjemmeplejen.

Formål

At medarbejdere, der er involveret i den daglige drift af Styrk Hverdagen og anvender aftalte arbejdsgange, har forståelse for roller, ansvar og forpligtelser i samarbejdet.

Samarbejde og kommunikation – SOSUhjælper eller SSA

Opstart:

 • Hjemmeplejen starter som regel op, inden terapeuten har været ude på sit første besøg
  • SOSUhjælper/SSA Orienterer sig i oplægget fra Visitationen – helst i den samlede faglige vurdering eller i de relevante faglige notater
  • Rehab-indsatserne udføres så vidt muligt på en inddragende måde. Prøv at motivere borger til at indgå aktivt i forløbet. Brug evt. ”Motivationsguiden”.
   Terapeuten lægger en plan for hele forløbet ved sit første besøg

Der afholdes et besøg, hvor både terapeuten og SOSUhjælper/SSA deltager sammen med borgeren. Det aftales, hvilke opgaver hver især har – borger, terapeuten og SOSUhjælper/SSA

SOSUhjælper / SSA kontakter terapeut, hvis der er problemer med at være fremme til de fælles møder. Terapeutens tlf.nr. står på kørelisten.

Undervejs:

 • SOSUhjælper/SSA orienterer sig ved hvert besøg i borgers DRP for at se, om der er ændringer i fht. plejens opgaver i rehabiliteringen
 • Styrk Hverdagen: SOSUhjælper/SSA udfører de planlagte opgaver
  • Ændringer i det, borger kan udføre, noteres som Observation og tagges med ”Rehab 83A”. Hvis borger ikke ønsker at samarbejde, eller ikke kan udføre det aftalte noteres på samme måde. På den måde kan terapeuten let genfinde hjælpers notater
  • Ved spørgsmål kan terapeuten kontaktes
  • Observationer, der ikke har noget med Styrk Hverdagen at gøre, skrives som vanligt som Observation, men tagges ikke

Afslutning:

 • De rehabiliterende indsatser fortsætter, indtil der kommer besked fra Visitationen
 • Ved afslutningen af forløbet afgør visitator om borgers hjælp skal fortsætte eller afsluttes
 • Ved fortsat hjælp er det vigtigt at arbejde på at vedligeholde de funktioner, som borger har oparbejdet i løbet af Styrk Hverdagen-forløbet

Samarbejde og kommunikation - Terapeuten

Terapeuten er tovholder på Styrk Hverdagen-forløbet. Det er derfor hende,

 •  der skriver planen for Styrk Hverdagen-forløbet
 • der tilrettelægger øvelserne
 • der vurderer, om der er er indsatser, der kan afsluttes undervejs
 • der evaluerer borgers funktionsevne ved forløbets afslutning
 • der skriver til Visitationen ved afslutning

Opstart

Det første besøg aflægges helst inden for de første 2 uger efter bestilling af Styrk Hverdagen.

Ved første besøg

 • opstilles mål for forløbet i samarbejde med borger
 •  forløbet planlægges
 •  evt. test udføres og dokumenteres

Ved det fælles besøg

 • drøftes planen for rehabilitering sammen med borger og
  hjælper, så det sikres, at man arbejder frem mod samme mål

Undervejs:

 • orienterer terapeut sig i hjælpers notater og justerer aktiviteter sammen med borger
 • ændringer, som hjælper skal kende, skrives til planlægger, der overfører disse til DRP

Afslutning:

 • Når borger har nået målet for sin rehabilitering eller når tidsrammen for forløbet er nået, evaluerer terapeuten borger
  •  Funktionsevnetilstande, herunder det Faglige notat, opdateres
  •  Det sikres, at handlinger, som fortsat skal udføres af plejen, fremgår af DRP – ellers skrives til hjemmeplejens planlægger
  •  Handlingsanvisninger, der ikke længere har relevans, inaktiveres
  •  Der sendes advis til visitator, som på baggrund af evalueringen afgør, om hjælpen kan afsluttes eller skal overgå til §83.

Samarbejde og kommunikation - Planlægger Genoptræning

Opstart:

 • Modtager advis fra visitationen
  Kontakter borger inden for 2 dage fra henvendelse, og aftaler opstart, når der findes en ledig tid.
 • Planlægger (eller terapeut) kontakter hjemmeplejen og aftaler
  • Besøg, hvor terapeut og hjælper mødes i borgers hjem og Styrk Hverdagen forløbet planlægges

Afslutning:

 • Besked sendes til Visitationen om, at borger kan afslutte sit Styrk Hverdagen forløb
 • Pauserer borgers planlagte besøg ved indlæggelse

 

Samarbejde og kommunikation – Planlægger hjemmeplejen

Opstart:

 

 • Modtager bestilling fra Visitationen.
  Kontakter borger, aftaler opstart af de visiterede indsatser og planlægger disse
 • Modtager advis fra Genoptræning Gribskov vedr. fælles besøg og besvarer denne
 • Planlægger og låser de fælles besøg
 • Terapeutens tlf. nummer skrives på besøget, så hjælper kan ringe til terapeut ved forsinkelse eller aflysning af et planlagt fælles besøg
 • Til det fælles besøg benyttes hhv. leverandørindsatsen
  • Møde Styrk Hverdagen (første fælles besøg)
 • Planlægger skal være opmærksom på
  • at fælles besøg skal være med den faste hjælper. Det er bedre at aflyse et fælles besøg end at sende en vikar, der ikke kender borger
  • Træningen lægges hensigtsmæssigt, så borgeren kan magte det, dvs. ikke lige efter bad, morgen toilette eller anden træning

Undervejs:

Ved besked fra træningen om at DRP skal justeres, foretager planlægger den ønskede opdatering.

Afslutning:

Rehabiliterende indsatser afsluttes derfor kun efter besked fra Visitationen. 

Ordforklaring

Styrk Hverdagen:

Gribskov Kommunes rehabiliteringstilbud efter Servicelovens § 83a. Rehabiliteringen forestås af Gribskov Rehabilitering, udkørende team og leverandører af hjemmepleje i fællesskab. Det enkelte forløb tovholdes altid af en terapeut fra Gribskov Rehabilitering.

 

DRP:

Døgnrytmeplan

Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne vejledning kan rettes til Lise Bernhard.
lhber@gribskov.dk

Næste opdatering af vejledningen

Revisionsdato: Juli 2022

Næste revisionsdato: December 2023